Regulamin

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25-12-2014r.

Sklep internetowy DOLFAMEX ON-LINE dostępny pod adresem www.sklep.dolfamex.com.pl prowadzony jest przez firmę DOLFAMEX Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013120. Spółka posiada kapitał podstawowy w wysokości 1 360 000 zł.

NIP: 611-020-25-93 | REGON: 001369428

Siedziba firmy: Jana Sobieskiego 51, 58-500 Jelenia Góra

 

&1

Firma DOLFAMEX Sp. z o.o. (zwana dalej DOLFAMEX) prowadzi przyjmowanie zamówień za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać za pomocą mechanizmów sklepu dostępnych na stronach http://www.sklep.dolfamex.com

&2

Wszystkie produkty oferowane na stronach sklepu internetowego DOLFAMEX są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wyprodukowane w firmie DOLFAMEX bądź wprowadzone na rynek polski.

&3

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Po zalogowaniu się widoczne są również ceny netto.

&4

Na każdy sprzedany asortyment wystawiamy fakturę VAT.

&5

Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich DHL lub GLS wg warunków zawartych w umowach pomiędzy DOLFAMEX Sp. z o.o. a DHL Express (Poland) Sp. z o.o. i General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. Koszty przesyłki, określone w formularzu zamówienia, doliczane są do faktury za towar. Przy wysyłce towaru o wartości powyżej 1500 PLN netto koszty wysyłki pokrywa DOLFAMEX Sp. z o.o. W przypadku przesyłki niestandardowej (masa powyżej 31,5 kg, wysyłka paletowa) przekraczającej wartość 1500 PLN netto koszty wysyłki są ustalane indywidualnie i pokrywane przez zamawiającego. Ryzyko za prawidłową dostawę ponosi firma DOLFAMEX, wszelkie nieprawidłowości wynikające z winy przewoźnika (opóźnienia, uszkodzenia, itd.) oraz reklamacje będzie realizować firma DOLFAMEX. W przypadku organizacji wysyłki przez zamawiającego ryzyko za prawidłową dostawę ponosi zamawiający, wszelkie nieprawidłowości wynikające z winy przewoźnika (opóźnienia, uszkodzenia itd.) oraz reklamacje będzie realizować zamawiający.

&6

Ze względu na różnice w czasie produkcji lub sposobie dostawy poszczególnych towarów składających się potencjalnie na jedno zamówienie, DOLFAMEX może zdecydować o podziale dostawy zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku Zamawiającemu zostanie przedstawiona indywidualna propozycja dostawy na warunkach wynikających z konkretnego zamówienia. Po wybraniu przez Zamawiającego jednej z opcji DOLFAMEX niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.

&7

Możliwe są następujące formy płatności:

  • przedpłata - płatność przelewem na wskazane konto przed dokonaniem wysyłki zamówienia
  • pobranie - płatne kurierowi, zapłata za towar w momencie dostarczania zamówienia.

Dodatkowo istnieje możliwość dokonania zapłaty gotówkowej w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności z Działem Handlowym. Dla stałych Klientów istnieje możliwość wprowadzenia rozliczeń z terminem płatności - jest to opcja dostępna po uzgodnieniu z Działem Handlowym i wymagająca akceptacji Kierownika Handlowego.

&8

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu DOLFAMEX zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płacenia za pobraniem.

&9

Przy każdym produkcie podana jest dostępność konkretnego asortymentu informująca czy jest on dostępny z magazynu, w uzgodnionym terminie bądź z magazynu czy też jest produkowany na specjalne zamówienie. Szczegóły dotyczące dostępności Klient otrzymuje w podsumowaniu zamówienia na stronach sklepu bądź w potwierdzeniu zamówienia przesyłanym przez Dział Handlowy.

&10

Zapytania ofertowe dotyczące narzędzi specjalnych, czyli narzędzi projektowanych i produkowanych na specjalne zamówienie Klienta, rozpatrywane są za każdym razem indywidualnie i mają charakter jednorazowy, tzn. oferta przedstawiona Klientowi jest ważna przez czas określony.

DOLFAMEX nie przyjmuje zamówień na narzędzia specjalne za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.dolfamex.com.

&11

Jeżeli Zamawiający nie zrealizuje złożonego przez siebie zamówienia w ciągu 14 dni od daty wysłania przez DOLFAMEX potwierdzenia przyjęcia do realizacji - wówczas zamówienie zostaje anulowane.

&12

Produkty oferowane przez DOLFAMEX wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami ISO i poddawane są szczegółowym kontrolom jakości. Każdy produkt posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki gwarancji przedstawiane są na indywidualne życzenie Klienta.

&13

DOLFAMEX ponosi odpowiedzialność przez 1 rok od daty zakupu w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Klient traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi firmy DOLFAMEX o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-557 kodeksu Cywilnego.

&14

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z opisem, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności należy odesłać do firmy DOLFAMEX z dopiskiem: "reklamacja". W przypadku stwierdzenia 2 reklamacji na ten sam towar (wada musi być istotna) Klient ma prawo odstąpić od umowy.

&15

Określając sposób realizacji zobowiązań firmy DOLFAMEX Klient ma prawo żądać do doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę lub naprawę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli DOLFAMEX nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

&16

Dolfamex ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do magazynu firmy Dolfamex. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne termin ten może zostać wydłużony do 10 dni roboczych. Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych Dolfamex nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

&17

Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nie noszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynie, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do magazynu firmy Dolfamex. Jeżeli nie będzie to możliwe Dolfamex zaproponuje Nabywcy zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w magazynie towar o podobnych parametrach.

&18

W przypadku, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Dolfamex. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu deklaracja wartości, ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklaracje wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane na nasz magazyn.

&19

Zgodnie z Art. 27 i Art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, znowelizowanej ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin 14 dni stosuje się również do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdy nabyty towar nie posiada dla niej charakteru zawodowego.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdy nabyty towar nie posiada dla niej charakteru zawodowego. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, po wcześniejszym zgłoszeniu w Dziale Handlowym (pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W ciągu 3 dni roboczych DOLFAMEX dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostaną wysłane listem priorytetowym do Klienta, który następnie odsyła podpisaną kopię faktury na adres: DOLFAMEX Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 51, 58-500 Jelenia Góra. Po jej otrzymaniu DOLFAMEX dokona w ciągu 7 dni roboczych zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

&20

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażona została zgoda na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Firma DOLFAMEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle  rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

&21

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. DOLFAMEX wysyła towar na swoje ryzyko wyłącznie firmą kurierska DHL lub GLS, z którymi posiada podpisaną umowę współpracy. Klient decydując się na odbiór przesyłki inną firmą kurierska niż DHL lub GLS bądź firmą DHL lub GLS, ale w ramach własnej umowy, przejmuje ryzyko transportu na siebie, a co za tym idzie będzie dochodził ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.

&22

Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego DOLFAMEX mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach firmy, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. W odpowiedzi na złożone zamówienie Klient otrzymuje automatycznie generowane podsumowanie i potwierdzenie złożenia zamówienia. Dział Handlowy otrzymuje kopię zamówienia złożonego przez Klienta, po czym po jego rozpatrzeniu, w przypadku rozbieżności lub chwilowego braku wybranego artykułu na magazynie wyrobów gotowych do Zamawiającego przesyłane jest potwierdzenie zamówienia, zawierające wszelkie niezbędne szczegóły i wytyczne potrzebne do jego realizacji. Po akceptacji Klienta DOLFAMEX przystępuje do realizowania zamówienia. Dopiero informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia są wiążące dla obydwu stron. Potwierdzenie zamówienia może odbiegać merytorycznie od treści prezentowanych w opisie produktu na stronach www.dolfamex.com.pl. Moment zawarcia umowy – kupna sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

&23

Zespół firmy DOLFAMEX Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie internetowej produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę. Nie uwzględnia się reklamacji wynikających z błędnych interpretacji parametrów podanych w opisach produktów. DOLFAMEX zastrzega sobie możliwość technicznych zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione zdjęcia produktów mogą odbiegać od oryginałów.

&24

Regulamin określa zasady składania zamówień w systemie zamówień Dolfamex on-line. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

 

Newsletter

Czychcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach
w naszej firmie?

 

Dostawa w 24h
cms_kurier_dhl cms_kurier_gls

dostawa kurierem

 

 

WIĘCEJ
Copyright © 2008-2020 DOLFAMEX Sp. z o.o.
InfoSerwis - InternetoweSklepy.org